ข่าวกิจกรรม


June 2, 2022

ขอเรียนเชิญอาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการ Blended Learning Design for Promoting Self-Directed Learners

โครงการ Blended Learning Design for Promoting Self-Directed Learners ในวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 และวันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ผ่านรูปแบบออนไลน์ ZOOM Meeting   การจัดโครงการ  Blended Learning Design for Promoting […]
June 1, 2022

ขอเรียนเชิญอาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการ Digital tools for Digital Teaching with Discord application

“โครงการ Digital tools for Digital Teaching with Discord application” …เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการสอน ปรับกระบวนการสอนที่เน้น Effective Teaching     โดยการนำศักยภาพของเทคโนโลยีสารสนเทศมาเป็นตัวกระตุ้นในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งแอพพลิเคชั่น Discord เป็นที่นิยมและให้การยอมรับกับทุกกลุ่มช่วงวัยที่นำมาใช้ในการสื่อสารทางออนไลน์และการจัดระเบียบห้องและใช้งานง่ายของ Discord ทำให้มีผู้ใช้งานเข้าถึงคนเข้าถึงและเป็นที่นิยม สามารถเข้าได้ตลอดและยังเป็นแอพพลิเคชั่นฟรี และยังสามารถสร้างห้องแบ่งห้องได้อย่างชัดเจน สามารถสร้างห้องเรียนได้ในเซิร์ฟเวอร์เดียวกัน จัดประชุมรวมทุกห้องหรือแยกห้องเรียนได้ มีคุณภาพของภาพ ความลื่นไหลดีกว่า meet […]
July 19, 2021

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิด 20 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี! ผ่าน RMUTT MOOC

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเปิด 20 คอร์สเรียนออนไลน์ ฟรี! ผ่าน RMUTT MOOC ‼️‼️‼️เรียนออนไลน์ฟรี ผ่าน RMUTT MOOC ได้ทั้งใบประกาศและเก็บหน่วยกิต Credit Bank ได้ ‼️‼️‼️ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปิดให้เรียนออนไลน์ฟรี 🏆🏆🏆 ผ่านระบบ RMUTT MOOC ลงทะเบียนเรียนฟรีได้ที่ http://mooc.rmutt.ac.th/ 20 รายวิชา ดังนี้ DL001 Digital Literacy […]

ผลงานการประกวด แข่งขัน


August 13, 2015

ขอแสดงความยินดีกับนายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย)

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีลาภ  สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย) นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship and The 2015 Adobe Certified Associated World Championship ระหว่างวันที่ 7 – […]
March 11, 2015

คหกรรมศาสตร์.คลอง 6 คว้าเหรียญการแข่งขัน “PATTAYA FOOD & HOTELIER EXPO’ 14” ครั้งที่ 8

สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “THE PATTAYA HOSPITALITY ART COMPETITION’ 14”ในงาน “PATTAYA FOOD & HOTELIERS EXPO’ 14” ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุมพีซ โรงแรมรอยัล คลิฟ พัทยา โดยเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดศิลปะผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว […]

การจัดการศึกษา


November 30, 2018

การประชุมการขับเคลื่อนและจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมการขับเคลื่อนและจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #HoC #Hands_on_Center #RMUTT #บัณฑิตพันธุ์ใหม่  
May 2, 2018

โครงการฝึกอบรม Meister สาขา Food Technology ระยะที่ ๑

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวโอวาทแก่คณาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม Meister  สาขา  Food Technology ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาการสอนปฏิบัติของครูด้านเกษตรและอาหาร และประยุกต์เทคนิคการสอนปฏิบัติในการผลิตครูวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น ๓ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน […]
March 1, 2017

โครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการสอนใน 4 กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มเกษตร)

โครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการสอนใน ๔ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มเกษตร  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี