ข่าวกิจกรรม


August 21, 2020

พิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ต้นแบบ Thai Meister Mechatronics ณ ห้องปฏิบัติการ Thai Meister ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีจุดประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามมาตรฐานของ Germany Mechatronics Standard ประยุกต์และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดนมุ่งเน้น Safety Standards Skill และ Application โดยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมครบตลอดหลักสูตรในระยะเวลา […]
August 10, 2020

ขอเรียนเชิญอาจารย์ตามรายชื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการจัดทำคู่มือและเอกสารการฝึกอบรม Thai Meister

    ดาว์นโหลดเอกสาร รายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 549 3693 โทรศัพท์ 087 913 0309
July 29, 2020

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ต้นแบบ Thai Meister Mechatronics (วันที่ 6-9)

โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ต้นแบบ Thai Meister Mechatronics ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 21 สิงหาคม 2563 (20 วันทำการ) ณ ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี หลักสูตรฝึกอบรมฐานสมรรถนะ Thai Meister Mechatronics (ตามมาตรฐาน Germany Meister Standard) […]

ผลงานการประกวด แข่งขัน


August 13, 2015

ขอแสดงความยินดีกับนายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย)

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีลาภ  สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย) นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship and The 2015 Adobe Certified Associated World Championship ระหว่างวันที่ 7 – […]
March 11, 2015

คหกรรมศาสตร์.คลอง 6 คว้าเหรียญการแข่งขัน “PATTAYA FOOD & HOTELIER EXPO’ 14” ครั้งที่ 8

สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “THE PATTAYA HOSPITALITY ART COMPETITION’ 14”ในงาน “PATTAYA FOOD & HOTELIERS EXPO’ 14” ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุมพีซ โรงแรมรอยัล คลิฟ พัทยา โดยเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดศิลปะผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว […]

การจัดการศึกษา


November 30, 2018

การประชุมการขับเคลื่อนและจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมการขับเคลื่อนและจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #HoC #Hands_on_Center #RMUTT #บัณฑิตพันธุ์ใหม่  
May 2, 2018

โครงการฝึกอบรม Meister สาขา Food Technology ระยะที่ ๑

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวโอวาทแก่คณาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม Meister  สาขา  Food Technology ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาการสอนปฏิบัติของครูด้านเกษตรและอาหาร และประยุกต์เทคนิคการสอนปฏิบัติในการผลิตครูวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น ๓ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน […]
March 1, 2017

โครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการสอนใน 4 กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มเกษตร)

โครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการสอนใน ๔ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มเกษตร  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี