ข่าวกิจกรรม


December 9, 2020

ขอเรียนเชิญอาจารย์ตามรายชื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการสอนปฏิบัติและสมรรถนะอาชีพ

  ดาวน์โหลดเอกสาร รายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 549 3693 ,3397
August 21, 2020

พิธีปิดโครงการและมอบเกียรติบัตร

ผศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธีปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ต้นแบบ Thai Meister Mechatronics ณ ห้องปฏิบัติการ Thai Meister ชั้น 2 อาคารคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีจุดประสงค์มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ตามมาตรฐานของ Germany Mechatronics Standard ประยุกต์และพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดนมุ่งเน้น Safety Standards Skill และ Application โดยมีอาจารย์ที่เข้าร่วมครบตลอดหลักสูตรในระยะเวลา […]
August 10, 2020

ขอเรียนเชิญอาจารย์ตามรายชื่อเข้าร่วมโครงการ โครงการจัดทำคู่มือและเอกสารการฝึกอบรม Thai Meister

    ดาว์นโหลดเอกสาร รายละเอียด สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ โทร. 02 549 3693 โทรศัพท์ 087 913 0309

ผลงานการประกวด แข่งขัน


August 13, 2015

ขอแสดงความยินดีกับนายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย)

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีลาภ  สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย) นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship and The 2015 Adobe Certified Associated World Championship ระหว่างวันที่ 7 – […]
March 11, 2015

คหกรรมศาสตร์.คลอง 6 คว้าเหรียญการแข่งขัน “PATTAYA FOOD & HOTELIER EXPO’ 14” ครั้งที่ 8

สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “THE PATTAYA HOSPITALITY ART COMPETITION’ 14”ในงาน “PATTAYA FOOD & HOTELIERS EXPO’ 14” ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุมพีซ โรงแรมรอยัล คลิฟ พัทยา โดยเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดศิลปะผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว […]

การจัดการศึกษา


November 30, 2018

การประชุมการขับเคลื่อนและจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมการขับเคลื่อนและจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #HoC #Hands_on_Center #RMUTT #บัณฑิตพันธุ์ใหม่  
May 2, 2018

โครงการฝึกอบรม Meister สาขา Food Technology ระยะที่ ๑

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวโอวาทแก่คณาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม Meister  สาขา  Food Technology ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาการสอนปฏิบัติของครูด้านเกษตรและอาหาร และประยุกต์เทคนิคการสอนปฏิบัติในการผลิตครูวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น ๓ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน […]
March 1, 2017

โครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการสอนใน 4 กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มเกษตร)

โครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการสอนใน ๔ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มเกษตร  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี