ข่าวกิจกรรม


June 29, 2020

แบบสำรวจข้อมูลห้องปฏิบัติการ

เอกสารดาวน์โหลด       *ดาวน์โหลดเอกสารไม่ได้โปรดติดต่อ* 02 549 3693 หรือ Outlook : ณัฐวดี โชคชัยวุฒิกุล
January 20, 2020

ศูนย์พัฒนาการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands On Center) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นายศุภเศรษฐ จันทร์อ่อน นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม และอาจารย์ภูเบต แสงมะฮะหมัด จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (Bronze Price) ในการแข่งขัน The International Invitation of Optoelectronic Technical Skills ณ Chongqing College of Electronics Engineering ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน […]
June 25, 2019

ขอเชิญชวนอาจารย์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน

ขอเชิญชวนอาจารย์ เข้าร่วมในโครงการ โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟนในการเรียนการสอนเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ระหว่างวันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอบรม   อาคารฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย 20 คน/รุ่น/หัวข้อ กำหนดการจัดกิจกรรมโครงการ 1.หัวข้อ Moodle รุ่นที่ 1 วันจันทร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2562 […]

ผลงานการประกวด แข่งขัน


August 13, 2015

ขอแสดงความยินดีกับนายทวีลาภ สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย)

ขอแสดงความยินดีกับ นายทวีลาภ  สุวัฒนพันธุ์กุล (น้องปราย) นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน The 2015 Microsoft Office Specialist World Championship and The 2015 Adobe Certified Associated World Championship ระหว่างวันที่ 7 – […]
March 11, 2015

คหกรรมศาสตร์.คลอง 6 คว้าเหรียญการแข่งขัน “PATTAYA FOOD & HOTELIER EXPO’ 14” ครั้งที่ 8

สาขาวิชาเทคโนโลยีงานประดิษฐ์สร้างสรรค์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน “THE PATTAYA HOSPITALITY ART COMPETITION’ 14”ในงาน “PATTAYA FOOD & HOTELIERS EXPO’ 14” ครั้งที่ 8 ณ ศูนย์ประชุมพีซ โรงแรมรอยัล คลิฟ พัทยา โดยเป็นการแข่งขันที่จัดขึ้นเพื่อเฟ้นหาสุดยอดศิลปะผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยว […]

การจัดการศึกษา


November 30, 2018

การประชุมการขับเคลื่อนและจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่

ดร.วิสิทธิ์ ล้อธรรมจักร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นประธานในที่ประชุม การประชุมการขับเคลื่อนและจัดสรรงบประมาณโครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่ เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และขับเคลื่อนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมมังคลอุบล ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี #HoC #Hands_on_Center #RMUTT #บัณฑิตพันธุ์ใหม่  
May 2, 2018

โครงการฝึกอบรม Meister สาขา Food Technology ระยะที่ ๑

รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ให้เกียรติเป็นประธานมอบเกียรติบัตร และกล่าวโอวาทแก่คณาจารย์ที่เข้ารับการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม Meister  สาขา  Food Technology ระยะที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๒๒ เมษายน – ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อพัฒนาการสอนปฏิบัติของครูด้านเกษตรและอาหาร และประยุกต์เทคนิคการสอนปฏิบัติในการผลิตครูวิชาชีพ ณ ห้องประชุมบัวชมพู ชั้น ๓ อาคารสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน […]
March 1, 2017

โครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการสอนใน 4 กลุ่มวิชาชีพ (กลุ่มเกษตร)

โครงการฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบการสอนใน ๔ กลุ่มวิชาชีพ กลุ่มเกษตร  วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ห้องวิคตอเรีย ชั้น ๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๔๘ พระชันษา  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี